Reinhart Mundt

Kalpa Art:

Ikon: Kalpa Amettlar 2001 Ikon: Kalpa Blankenheim Ikon: Kalpa Köln 1996
Ikon: Kalpa Objekt Ikon: Kalpa Skizze 1 Ikon: Kalpa La Palma 1997
Ikon: Kalpa Skizze 2 Ikon: Kalpa Skizze 3 Ikon: Kalpa - Installation in alpiner Landschaft (Modell)

Erläuterung zu Kalpa Art